IATA Resolution 753 came into effect in June 2018.

IATA Resolution 753 came into effect in June 2018. Its main purpose is to reduce the number of lost or delayed pieces of baggage by keeping track of them at every stage of their journey, by maintaining a strict ‘chain of custody’ as bags are handed over during the various phases of travel. This will lead to a better customer experience and reduce the costs involved in tracing, retrieving and delivering missing or delayed bags.

To comply with IATA Resolution 753, airports must monitor the acquisition and delivery of bags at the three specified events: aircraft loading, arrivals inject and transfers inject. IATA members have committed themselves to prove the chain of custody by demonstrating delivery of baggage when custody changes, demonstrating acquisition of baggage when custody changes, providing an inventory of baggage upon the departure of a flight and exchanging these events with other airlines as needed.

The resolution is already having a positive impact on the passenger experience at many airports. The airlines are launching systems that provide real-time notification to passengers about their bags. Passenger service apps provide push messages when a passenger’s bag has been checked and loaded, as well as providing the bag tag number and the reclaim carousel number when the passenger arrives at their destination. 

The new regulations are driving investment in technology that not only enables compliance with the resolution but also improves the passenger experience. Over recent years, many airports have commissioned modern baggage handling systems, as they are able to track the progress of a bag through the airport. In baggage handling systems, high-level controls, scanners, and the baggage reconciliation system can tell where the bag has been, which security level it scanned through and when it was discharged for loading. The data is kept in the information system from which the airport or airline can pull the necessary information to convey to the passenger.

Off-loading for passenger reclaim puts a great demand on automatic tag reading (ATR) technology, leading airports to adopt new approaches such as Optical Character Recognition (OCR) and Video Coding Systems (VCS) that allow an operator to manually resolve tag reading from a remote location. 

Another technology for tracking baggage efficiently is RFID tags, which offer a higher read rate. They are still readable even if crumpled or wet and the price for a tag can be justified by the reduction in baggage having to be routed for manual encoding if it can’t be read automatically. The challenge is that the airline has to pay the higher cost per tag, but airports are the main beneficiary. 

Airports are complex environments, with some having as many as 30 different scanner technologies and conveyors or claim carousels that are not designed for attaching scanner arrays, making it harder to establish that they have the infrastructure to support Resolution 753. Despite this, they must be able to demonstrate compliance by June 2018. 

Even with the challenges, IATA Resolution 753 should be welcomed by airlines, airports and travelers alike. It is driving investment in technologies that will accelerate the reduction in baggage mishandling rates, which have been falling since 2007. This means a tangible benefit for all parties: fewer passenger complaints, as well as faster reconciliation and flight readiness for departing flights.

Rezolucja IATA 753 weszła w życie w czerwcu 2018 roku.

Rezolucja ma na celu zmniejszenie liczby zagubionych lub opóźnionych sztuk bagażu poprzez śledzenie ich na każdym etapie podróży, poprzez utrzymywanie ścisłego „łańcucha kontroli”, ponieważ bagaże są przekazywane podczas różnych faz podróży. Ma to doprowadzić to do lepszej obsługi klienta i zmniejszenia kosztów związanych z wykrywaniem, odzyskiwaniem i dostarczaniem brakujących lub opóźnionych bagaży. 

Aby zachować zgodność z rezolucją 753 dotyczącą IATA, porty lotnicze muszą monitorować przyjęcie i dostawę bagażu w trzech określonych przypadkach: załadunku samolotu, przylotu i transferu. Członkowie IATA zobowiązali się do udokumentowania łańcucha dostaw poprzez: wykazanie dostarczenia bagażu wykazanie przejęcia bagażu, dostarczenie spisu bagażu po wylocie lotu i wymianę tych zdarzeń z innymi liniami lotniczymi w razie potrzeby.

Rezolucja ma już pozytywny wpływ na doświadczenia pasażerów na wielu lotniskach. Linie lotnicze uruchamiają systemy, które zapewniają pasażerom w czasie rzeczywistym powiadomienia o ich bagażu. Aplikacje usług pasażerskich dostarczają wiadomości typu push, gdy bagaż pasażerski został sprawdzona i załadowana, a także podaje numer wywieszki bagażowej i numer karuzeli, gdy pasażer dotrze do miejsca przeznaczenia.

Nowe przepisy napędzają inwestycje w technologię, która nie tylko zapewnia zgodność z rezolucją, ale także poprawia komfort podróżowania. W ostatnich latach wiele lotnisk uruchomiło nowoczesne systemy obsługi bagażu, ponieważ są one w stanie śledzić postępy przemieszania się bagażu przez lotnisko. W systemach obsługi bagażu systemy kontroli wysokiego poziomu, skanery i system rozliczania bagażu mogą określić, gdzie był worek, jaki poziom bezpieczeństwa został zeskanowany i kiedy został rozładowany do załadunku. Dane są przechowywane w systemie informacyjnym, z którego lotnisko lub linia lotnicza mogą wyciągnąć niezbędne informacje, aby przekazać je pasażerowi.

Rozładowywanie do strefy odbioru bagażu stawia duże wymagania technologii automatycznego odczytywania wywieszek (ATR), co pozwala lotniskom przyjąć nowe podejścia, takie jak optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i systemy kodowania wideo (VCS), które umożliwiają operatorowi ręczne odczytywanie wywieszek ze zdalnej lokalizacji.

Kolejną technologią skutecznego śledzenia bagażu są znaczniki RFID, które oferują wyższą prędkość odczytu. Nadal można je odczytać, nawet jeśli są pogniecione lub zmoczone, a cena za wywieszkę może być uzasadniona zmniejszeniem ilości bagażu, który ma być kierowany do ręcznego kodowania, jeśli nie można go odczytać automatycznie. Wyzwanie polega na tym, że linie lotnicze muszą płacić wyższe koszty za wywieszkę a głównym beneficjentem są porty lotnicze.

Pomimo wyzwań, Rezolucja IATA 753 powinna być mile widziana przez linie lotnicze, lotniska i podróżnych. Napędza ona inwestycje w technologie, które przyspieszą zmniejszenie liczby przypadków niewłaściwego obchodzenia się z bagażem, które spadają od 2007 r. Oznacza to wymierną korzyść dla wszystkich stron: mniej skarg pasażerów, a także szybszą rekoncyliację i szybszą gotowość do odlotu.

Source: https://www.internationalairportreview.com/news/37154/airports-one-year-comply-iata-resolution-753/