Information on the entry into force the PNR Act.

Information on the entry into force the PNR Act

On May 14, 2018, in the Journal of Laws of the Republic of Poland (item 894), the Act of 9 May 2018 on the processing of passenger name record PNR was published. The Act came into force on May 29 this year.

Pursuant to the provisions of the Act, air carriers will be required to provide the special unit of the Polish Border Guard with data on all passengers arriving and departing from Poland. Passenger data will be available and processed only by a limited number of state authorities, as specified in the Act, in order to detect and combat terrorist offenses and other serious crimes.

Air carriers will be obliged to implement the obligations set out in the Act within 14 days from the moment of entry into force of the Act.

The Chief of the Border Guard is the state authorized body responsible for introducing the provisions of the Act into the national legal order. Pursuant to the provisions of the Act, detailed information on the method of transferring PNR data (Passenger Name Record) by the air carriers to PIU is available in the Public Information Bulletin on the subjective website of the Border Guard Headquarters (http://bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/passenger-name-record/12410,Passenger-Name-Record).

Informacja o wejściu w życie ustawy o PNR

W dniu 14 maja 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 894) została opublikowana Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. Ustawa weszła w życie w dniu 29 maja br.

Zgodnie z postanowieniami ustawy przewoźnicy lotniczy będą zobowiązani do przekazywania specjalnej jednostce Straży Granicznej danych wszystkich pasażerów przylatujących i odlatujących z Polski. Dane pasażerów będą dostępne i przetwarzane jedynie przez określoną przepisami ustawy, ograniczoną liczbę organów państwowych, w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych poważnych przestępstw.

Przewoźnicy lotniczy będą zobligowani do realizacji określonych w ustawie obowiązków w 14 dni od momentu wejścia w życie ustawy.

Organem państwowym, odpowiedzialnym za wprowadzenie zapisów ustawy do krajowego porządku prawnego, jest Komendant Główny Straży Granicznej. Zgodnie z zapisami ustawy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przekazywania danych PNR (Passenger Name Record) przez przewoźników lotniczych do JIP udostępnia Komendant Główny Straży Granicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej.