The A4E Association supports EU projects aiming at CORSIA implementation.

The A4E Association supports EU projects aiming at concluding a groundbreaking agreement on the implementation of a compensation and reduction system for carbon dioxide emissions (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – CORSIA) in international aviation.

The global ICAO system should replace the existing ETS emissions trading scheme for the purpose of CO2 reduction emissions during flights in the European Economic Area (EEA) since 2021. During the ICAO Council session in Montreal, the A4E Association expressed its support for European Union efforts to sign the landmark CORSIA agreement. The agreement, which was created basing on the agreement of October 2016, defines the key parameters for CORSIA system implementation in the future. This will help airlines in obtaining compensations from the increased CO2 emissions associated with the development of aviation since 2020.

The CORSIA agreement is an unprecedented milestone in the history of international politics on climate change and the unique opportunity to address CO2 emissions worldwide using a global program of market activities. The program complements the long-term efforts of the aviation industry towards investing in cleaner, more fuel-efficient aircraft, switching to fuels low-emission and more efficient operation. 

„We have worked closely with our industry partners for many years to defend this global and a breakthrough contract and we welcome the efforts of Bulc and Cañete commissioners in its implementation, ” said Thomas Reynaert, Managing Director of Airlines 4 Europe (A4E). „However, we maintain our expectations that CORSIA will be the only measure applicable to carbon dioxide emissions during flights in the EEA from 2021. All measures at the national and EU level, such as aviation Emission Trading System (ETS), shall unfairly charge European airlines twice thus reducing their competitiveness on the global market „- added Reynaert. In the context of this agreement, A4E is in favor of developing robust sustainability criteria for alternative fuels and policy initiatives to promote the use of biofuels. In addition, the airline for Europe calls on the International Aviation Organization Council Civilian ICAO to accelerate work on the criteria related to carbon dioxide emissions.

Stowarzyszenie Airlines for Europe (E4U) wspiera unijne projekty zmierzajace do wdrozenia systemu CORSIA.

Stowarzyszenie A4E sprzyja projektom UE zmierzającym do zawarcia przełomowego porozumienia w sprawie wdrożenia systemu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – CORSIA) w lotnictwie międzynarodowym. Globalny system ICAO powinien zastąpić istniejący system handlu uprawnieniami do emisji ETS w celu zmniejszenia emisji CO2 podczas lotów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) od 2021 roku. Podczas odbywającej się w Montrealu sesji Rady ICAO, stowarzyszenie A4E wyraziło poparcie dla wysiłków Unii Europejskiej do podpisania przełomowej umowy CORSIA. Umowa, która powstała w oparciu o porozumienie z października 2016, definiuje kluczowe parametry do wdrożenia systemu CORSIA w przyszłości.

Pomoże to liniom lotniczym w uzyskiwaniu rekompensat z tytułu zwiększonej emisji CO2 związanej z rozwojem lotnictwa od 2020. Porozumienie CORSIA to bezprecedensowy kamień milowy w historii międzynarodowej polityki dotyczącej zmian klimatycznych i wyjątkowa możliwość zajęcia się emisjami CO2 na całym świecie za pomocą globalnego programu działań rynkowych.

Program jest uzupełnieniem długotrwałych wysiłków podejmowanych przez przemysł lotniczy w kierunku inwestowania w czystsze, bardziej paliwooszczędne samoloty, przejścia na paliwa niskoemisyjne i bardziej wydajnego działania. „Przez wiele lat ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami branżowymi, aby bronić tej globalnej przełomowej umowy i cieszymy się z wysiłków komisarzy Bulc i Cañete w jej realizacji” – powiedział Thomas Reynaert, dyrektor zarządzający Airlines 4 Europe (A4E). „

Podtrzymujemy jednak nasze oczekiwania, że CORSIA będzie jedynym środkiem mającym zastosowanie do emisji dwutlenku węgla podczas lotów w EEA od 2021 r. Wszelkie środki na poziomie krajowym i unijnym, takie jak lotniczy system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), będą niesprawiedliwie podwójnie obciążały europejskie linie lotnicze i obniżały ich konkurencyjności na rynku globalnym ” – dodał Reynaert. W kontekście tej umowy, A4E jest za opracowaniem solidnych kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw alternatywnych oraz inicjatyw politycznych na rzecz upowszechniania wykorzystania biopaliw. Dodatkowo, stowarzyszenie Airlines for Europe wzywa Radę Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO do przyśpieszenia prac nad kryteriami związanymi z emisjią dwutlenku węgla.

Source: https://a4e.eu/