Category: News

FsYGSykWIAEsgEV

The A4E Association supports EU projects aiming at CORSIA implementation.

The A4E Association supports EU projects aiming at concluding a groundbreaking agreement on the implementation of a compensation and reduction system for carbon dioxide emissions (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – CORSIA) in international aviation.

The global ICAO system should replace the existing ETS emissions trading scheme for the purpose of CO2 reduction emissions during flights in the European Economic Area (EEA) since 2021. During the ICAO Council session in Montreal, the A4E Association expressed its support for European Union efforts to sign the landmark CORSIA agreement. The agreement, which was created basing on the agreement of October 2016, defines the key parameters for CORSIA system implementation in the future. This will help airlines in obtaining compensations from the increased CO2 emissions associated with the development of aviation since 2020.

The CORSIA agreement is an unprecedented milestone in the history of international politics on climate change and the unique opportunity to address CO2 emissions worldwide using a global program of market activities. The program complements the long-term efforts of the aviation industry towards investing in cleaner, more fuel-efficient aircraft, switching to fuels low-emission and more efficient operation. 

„We have worked closely with our industry partners for many years to defend this global and a breakthrough contract and we welcome the efforts of Bulc and Cañete commissioners in its implementation, ” said Thomas Reynaert, Managing Director of Airlines 4 Europe (A4E). „However, we maintain our expectations that CORSIA will be the only measure applicable to carbon dioxide emissions during flights in the EEA from 2021. All measures at the national and EU level, such as aviation Emission Trading System (ETS), shall unfairly charge European airlines twice thus reducing their competitiveness on the global market „- added Reynaert. In the context of this agreement, A4E is in favor of developing robust sustainability criteria for alternative fuels and policy initiatives to promote the use of biofuels. In addition, the airline for Europe calls on the International Aviation Organization Council Civilian ICAO to accelerate work on the criteria related to carbon dioxide emissions.

Stowarzyszenie Airlines for Europe (E4U) wspiera unijne projekty zmierzajace do wdrozenia systemu CORSIA.

Stowarzyszenie A4E sprzyja projektom UE zmierzającym do zawarcia przełomowego porozumienia w sprawie wdrożenia systemu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – CORSIA) w lotnictwie międzynarodowym. Globalny system ICAO powinien zastąpić istniejący system handlu uprawnieniami do emisji ETS w celu zmniejszenia emisji CO2 podczas lotów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) od 2021 roku. Podczas odbywającej się w Montrealu sesji Rady ICAO, stowarzyszenie A4E wyraziło poparcie dla wysiłków Unii Europejskiej do podpisania przełomowej umowy CORSIA. Umowa, która powstała w oparciu o porozumienie z października 2016, definiuje kluczowe parametry do wdrożenia systemu CORSIA w przyszłości.

Pomoże to liniom lotniczym w uzyskiwaniu rekompensat z tytułu zwiększonej emisji CO2 związanej z rozwojem lotnictwa od 2020. Porozumienie CORSIA to bezprecedensowy kamień milowy w historii międzynarodowej polityki dotyczącej zmian klimatycznych i wyjątkowa możliwość zajęcia się emisjami CO2 na całym świecie za pomocą globalnego programu działań rynkowych.

Program jest uzupełnieniem długotrwałych wysiłków podejmowanych przez przemysł lotniczy w kierunku inwestowania w czystsze, bardziej paliwooszczędne samoloty, przejścia na paliwa niskoemisyjne i bardziej wydajnego działania. „Przez wiele lat ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami branżowymi, aby bronić tej globalnej przełomowej umowy i cieszymy się z wysiłków komisarzy Bulc i Cañete w jej realizacji” – powiedział Thomas Reynaert, dyrektor zarządzający Airlines 4 Europe (A4E). „

Podtrzymujemy jednak nasze oczekiwania, że CORSIA będzie jedynym środkiem mającym zastosowanie do emisji dwutlenku węgla podczas lotów w EEA od 2021 r. Wszelkie środki na poziomie krajowym i unijnym, takie jak lotniczy system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), będą niesprawiedliwie podwójnie obciążały europejskie linie lotnicze i obniżały ich konkurencyjności na rynku globalnym ” – dodał Reynaert. W kontekście tej umowy, A4E jest za opracowaniem solidnych kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw alternatywnych oraz inicjatyw politycznych na rzecz upowszechniania wykorzystania biopaliw. Dodatkowo, stowarzyszenie Airlines for Europe wzywa Radę Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO do przyśpieszenia prac nad kryteriami związanymi z emisjią dwutlenku węgla.

Source: https://a4e.eu/

Read More
iata

IATA Resolution 753 came into effect in June 2018.

IATA Resolution 753 came into effect in June 2018. Its main purpose is to reduce the number of lost or delayed pieces of baggage by keeping track of them at every stage of their journey, by maintaining a strict ‘chain of custody’ as bags are handed over during the various phases of travel. This will lead to a better customer experience and reduce the costs involved in tracing, retrieving and delivering missing or delayed bags.

To comply with IATA Resolution 753, airports must monitor the acquisition and delivery of bags at the three specified events: aircraft loading, arrivals inject and transfers inject. IATA members have committed themselves to prove the chain of custody by demonstrating delivery of baggage when custody changes, demonstrating acquisition of baggage when custody changes, providing an inventory of baggage upon the departure of a flight and exchanging these events with other airlines as needed.

The resolution is already having a positive impact on the passenger experience at many airports. The airlines are launching systems that provide real-time notification to passengers about their bags. Passenger service apps provide push messages when a passenger’s bag has been checked and loaded, as well as providing the bag tag number and the reclaim carousel number when the passenger arrives at their destination. 

The new regulations are driving investment in technology that not only enables compliance with the resolution but also improves the passenger experience. Over recent years, many airports have commissioned modern baggage handling systems, as they are able to track the progress of a bag through the airport. In baggage handling systems, high-level controls, scanners, and the baggage reconciliation system can tell where the bag has been, which security level it scanned through and when it was discharged for loading. The data is kept in the information system from which the airport or airline can pull the necessary information to convey to the passenger.

Off-loading for passenger reclaim puts a great demand on automatic tag reading (ATR) technology, leading airports to adopt new approaches such as Optical Character Recognition (OCR) and Video Coding Systems (VCS) that allow an operator to manually resolve tag reading from a remote location. 

Another technology for tracking baggage efficiently is RFID tags, which offer a higher read rate. They are still readable even if crumpled or wet and the price for a tag can be justified by the reduction in baggage having to be routed for manual encoding if it can’t be read automatically. The challenge is that the airline has to pay the higher cost per tag, but airports are the main beneficiary. 

Airports are complex environments, with some having as many as 30 different scanner technologies and conveyors or claim carousels that are not designed for attaching scanner arrays, making it harder to establish that they have the infrastructure to support Resolution 753. Despite this, they must be able to demonstrate compliance by June 2018. 

Even with the challenges, IATA Resolution 753 should be welcomed by airlines, airports and travelers alike. It is driving investment in technologies that will accelerate the reduction in baggage mishandling rates, which have been falling since 2007. This means a tangible benefit for all parties: fewer passenger complaints, as well as faster reconciliation and flight readiness for departing flights.

Rezolucja IATA 753 weszła w życie w czerwcu 2018 roku.

Rezolucja ma na celu zmniejszenie liczby zagubionych lub opóźnionych sztuk bagażu poprzez śledzenie ich na każdym etapie podróży, poprzez utrzymywanie ścisłego „łańcucha kontroli”, ponieważ bagaże są przekazywane podczas różnych faz podróży. Ma to doprowadzić to do lepszej obsługi klienta i zmniejszenia kosztów związanych z wykrywaniem, odzyskiwaniem i dostarczaniem brakujących lub opóźnionych bagaży. 

Aby zachować zgodność z rezolucją 753 dotyczącą IATA, porty lotnicze muszą monitorować przyjęcie i dostawę bagażu w trzech określonych przypadkach: załadunku samolotu, przylotu i transferu. Członkowie IATA zobowiązali się do udokumentowania łańcucha dostaw poprzez: wykazanie dostarczenia bagażu wykazanie przejęcia bagażu, dostarczenie spisu bagażu po wylocie lotu i wymianę tych zdarzeń z innymi liniami lotniczymi w razie potrzeby.

Rezolucja ma już pozytywny wpływ na doświadczenia pasażerów na wielu lotniskach. Linie lotnicze uruchamiają systemy, które zapewniają pasażerom w czasie rzeczywistym powiadomienia o ich bagażu. Aplikacje usług pasażerskich dostarczają wiadomości typu push, gdy bagaż pasażerski został sprawdzona i załadowana, a także podaje numer wywieszki bagażowej i numer karuzeli, gdy pasażer dotrze do miejsca przeznaczenia.

Nowe przepisy napędzają inwestycje w technologię, która nie tylko zapewnia zgodność z rezolucją, ale także poprawia komfort podróżowania. W ostatnich latach wiele lotnisk uruchomiło nowoczesne systemy obsługi bagażu, ponieważ są one w stanie śledzić postępy przemieszania się bagażu przez lotnisko. W systemach obsługi bagażu systemy kontroli wysokiego poziomu, skanery i system rozliczania bagażu mogą określić, gdzie był worek, jaki poziom bezpieczeństwa został zeskanowany i kiedy został rozładowany do załadunku. Dane są przechowywane w systemie informacyjnym, z którego lotnisko lub linia lotnicza mogą wyciągnąć niezbędne informacje, aby przekazać je pasażerowi.

Rozładowywanie do strefy odbioru bagażu stawia duże wymagania technologii automatycznego odczytywania wywieszek (ATR), co pozwala lotniskom przyjąć nowe podejścia, takie jak optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i systemy kodowania wideo (VCS), które umożliwiają operatorowi ręczne odczytywanie wywieszek ze zdalnej lokalizacji.

Kolejną technologią skutecznego śledzenia bagażu są znaczniki RFID, które oferują wyższą prędkość odczytu. Nadal można je odczytać, nawet jeśli są pogniecione lub zmoczone, a cena za wywieszkę może być uzasadniona zmniejszeniem ilości bagażu, który ma być kierowany do ręcznego kodowania, jeśli nie można go odczytać automatycznie. Wyzwanie polega na tym, że linie lotnicze muszą płacić wyższe koszty za wywieszkę a głównym beneficjentem są porty lotnicze.

Pomimo wyzwań, Rezolucja IATA 753 powinna być mile widziana przez linie lotnicze, lotniska i podróżnych. Napędza ona inwestycje w technologie, które przyspieszą zmniejszenie liczby przypadków niewłaściwego obchodzenia się z bagażem, które spadają od 2007 r. Oznacza to wymierną korzyść dla wszystkich stron: mniej skarg pasażerów, a także szybszą rekoncyliację i szybszą gotowość do odlotu.

Source: https://www.internationalairportreview.com/news/37154/airports-one-year-comply-iata-resolution-753/

Read More
f0mkizdz6w5hp93oy45q

BARIP has a new member – WIZZ AIR joins Board of Airline Representatives in Poland.

WIZZ AIR joins Board of Airline Representatives in Poland.

On 22nd May 2018, the Board of Airline Representatives in Poland – BARIP welcome another, new airline member.

The airline Wizz Air joined the group of carriers already belonging to the association – as informed Mr. Andrzej P. Kobielski – the President of the BARIP Board.

Thus, the association already comprises of 27 members and covers practically all airline business models present on the Polish civil aviation market; ie: regular airlines, those covering tourist and low-cost traffic as well as general aviation – added President Kobielski

Wizz Air accession is a very important step for the further development of our organization, which as one of the goals set itself just to acquire new members in order to take up even more effective actions in order to develop and harmonize the air transport market in Poland, optimize the costs that airlines incur along with their operational activities and make the airlines’ voice more and more audible in the aviation industry – commented Magdalena Mossakowska Borys – Executive Director of BARIP.

Linie lotnicze Wizz Air przystępują do Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce – BARIP.

W dniu 22 maja 2018 stowarzyszenie Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce – BARIP powiększyło się o kolejnego członka. Do grona przewoźników należących już do stowarzyszenia przystąpiła linia lotnicza Wizz Air -jak poinformował Pan Andrzej P. Kobielski – Prezes Zarządu BARIP.

W ten sposób stowarzyszenie liczy już 27 członków i obejmuje praktyczne wszystkie modele biznesowe linii lotniczych będących na rynku w Polsce; tj.: zarówno regularne, te obsługujące ruch turystyczny jak i low – costowe a także linie o charakterze general aviation – dodał Prezes Kobielski

Przystąpienie linii Wizz Air to bardzo ważny krok dla dalszego rozwoju naszej organizacji, której jako jeden z celów postawiła sobie właśnie pozyskiwanie nowych członków aby tym samym podejmować coraz skuteczniejsze działania zmierzające do rozwoju i harmonizacji rynku przewozów lotniczych w Polsce, optymalizacji kosztów jakie linie lotnicze ponoszą wraz ze swoja działalnością oraz do uczynienia głosu linii lotniczych coraz bardziej słyszalnym w branży – skomentowała Magdalena Mossakowska Borys – Dyrektor Wykonawczy BARIP.

Read More
pexels-pixabay-48148

Information on the entry into force the PNR Act.

Information on the entry into force the PNR Act

On May 14, 2018, in the Journal of Laws of the Republic of Poland (item 894), the Act of 9 May 2018 on the processing of passenger name record PNR was published. The Act came into force on May 29 this year.

Pursuant to the provisions of the Act, air carriers will be required to provide the special unit of the Polish Border Guard with data on all passengers arriving and departing from Poland. Passenger data will be available and processed only by a limited number of state authorities, as specified in the Act, in order to detect and combat terrorist offenses and other serious crimes.

Air carriers will be obliged to implement the obligations set out in the Act within 14 days from the moment of entry into force of the Act.

The Chief of the Border Guard is the state authorized body responsible for introducing the provisions of the Act into the national legal order. Pursuant to the provisions of the Act, detailed information on the method of transferring PNR data (Passenger Name Record) by the air carriers to PIU is available in the Public Information Bulletin on the subjective website of the Border Guard Headquarters (http://bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/passenger-name-record/12410,Passenger-Name-Record).

Informacja o wejściu w życie ustawy o PNR

W dniu 14 maja 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 894) została opublikowana Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. Ustawa weszła w życie w dniu 29 maja br.

Zgodnie z postanowieniami ustawy przewoźnicy lotniczy będą zobowiązani do przekazywania specjalnej jednostce Straży Granicznej danych wszystkich pasażerów przylatujących i odlatujących z Polski. Dane pasażerów będą dostępne i przetwarzane jedynie przez określoną przepisami ustawy, ograniczoną liczbę organów państwowych, w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych poważnych przestępstw.

Przewoźnicy lotniczy będą zobligowani do realizacji określonych w ustawie obowiązków w 14 dni od momentu wejścia w życie ustawy.

Organem państwowym, odpowiedzialnym za wprowadzenie zapisów ustawy do krajowego porządku prawnego, jest Komendant Główny Straży Granicznej. Zgodnie z zapisami ustawy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przekazywania danych PNR (Passenger Name Record) przez przewoźników lotniczych do JIP udostępnia Komendant Główny Straży Granicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Read More