BARIP has a new member – WIZZ AIR joins Board of Airline Representatives in Poland.

WIZZ AIR joins Board of Airline Representatives in Poland.

On 22nd May 2018, the Board of Airline Representatives in Poland – BARIP welcome another, new airline member.

The airline Wizz Air joined the group of carriers already belonging to the association – as informed Mr. Andrzej P. Kobielski – the President of the BARIP Board.

Thus, the association already comprises of 27 members and covers practically all airline business models present on the Polish civil aviation market; ie: regular airlines, those covering tourist and low-cost traffic as well as general aviation – added President Kobielski

Wizz Air accession is a very important step for the further development of our organization, which as one of the goals set itself just to acquire new members in order to take up even more effective actions in order to develop and harmonize the air transport market in Poland, optimize the costs that airlines incur along with their operational activities and make the airlines’ voice more and more audible in the aviation industry – commented Magdalena Mossakowska Borys – Executive Director of BARIP.

Linie lotnicze Wizz Air przystępują do Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce – BARIP.

W dniu 22 maja 2018 stowarzyszenie Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce – BARIP powiększyło się o kolejnego członka. Do grona przewoźników należących już do stowarzyszenia przystąpiła linia lotnicza Wizz Air -jak poinformował Pan Andrzej P. Kobielski – Prezes Zarządu BARIP.

W ten sposób stowarzyszenie liczy już 27 członków i obejmuje praktyczne wszystkie modele biznesowe linii lotniczych będących na rynku w Polsce; tj.: zarówno regularne, te obsługujące ruch turystyczny jak i low – costowe a także linie o charakterze general aviation – dodał Prezes Kobielski

Przystąpienie linii Wizz Air to bardzo ważny krok dla dalszego rozwoju naszej organizacji, której jako jeden z celów postawiła sobie właśnie pozyskiwanie nowych członków aby tym samym podejmować coraz skuteczniejsze działania zmierzające do rozwoju i harmonizacji rynku przewozów lotniczych w Polsce, optymalizacji kosztów jakie linie lotnicze ponoszą wraz ze swoja działalnością oraz do uczynienia głosu linii lotniczych coraz bardziej słyszalnym w branży – skomentowała Magdalena Mossakowska Borys – Dyrektor Wykonawczy BARIP.

Information on the entry into force the PNR Act.

Information on the entry into force the PNR Act

On May 14, 2018, in the Journal of Laws of the Republic of Poland (item 894), the Act of 9 May 2018 on the processing of passenger name record PNR was published. The Act came into force on May 29 this year.

Pursuant to the provisions of the Act, air carriers will be required to provide the special unit of the Polish Border Guard with data on all passengers arriving and departing from Poland. Passenger data will be available and processed only by a limited number of state authorities, as specified in the Act, in order to detect and combat terrorist offenses and other serious crimes.

Air carriers will be obliged to implement the obligations set out in the Act within 14 days from the moment of entry into force of the Act.

The Chief of the Border Guard is the state authorized body responsible for introducing the provisions of the Act into the national legal order. Pursuant to the provisions of the Act, detailed information on the method of transferring PNR data (Passenger Name Record) by the air carriers to PIU is available in the Public Information Bulletin on the subjective website of the Border Guard Headquarters (http://bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/passenger-name-record/12410,Passenger-Name-Record).

Informacja o wejściu w życie ustawy o PNR

W dniu 14 maja 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 894) została opublikowana Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. Ustawa weszła w życie w dniu 29 maja br.

Zgodnie z postanowieniami ustawy przewoźnicy lotniczy będą zobowiązani do przekazywania specjalnej jednostce Straży Granicznej danych wszystkich pasażerów przylatujących i odlatujących z Polski. Dane pasażerów będą dostępne i przetwarzane jedynie przez określoną przepisami ustawy, ograniczoną liczbę organów państwowych, w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych poważnych przestępstw.

Przewoźnicy lotniczy będą zobligowani do realizacji określonych w ustawie obowiązków w 14 dni od momentu wejścia w życie ustawy.

Organem państwowym, odpowiedzialnym za wprowadzenie zapisów ustawy do krajowego porządku prawnego, jest Komendant Główny Straży Granicznej. Zgodnie z zapisami ustawy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przekazywania danych PNR (Passenger Name Record) przez przewoźników lotniczych do JIP udostępnia Komendant Główny Straży Granicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej.